خانه / تلگراف تابلوچسبها / آقای. تابلوچسبها غاز تنظیم