บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / Catvador Dalí สติ๊กเกอร์ชุด