บ้าน / สติ๊กเกอร์ส่งโทรเลข / ชุดสติ๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวที่บ้าน